کمیته از رئیس و اعضای گروه براساس حجم فعالیت ها خواهد بود که از بین اعضای انجمن تشکیل می شود.