دستورالعمل اجرائی


هدف

مهمترین فعالیت­های این کمیته به شرح ذیل می­باشد:

۱. گسترش و توسعه عضویت در انجمن به صورت حقیقی و حقوقی

۲. برنامه­ریزی برای توسعه و تقویت منابع مالی انجمن

۳. هماهنگی و اقدام برای استفاده بهینه از منابع مالی و درآمدهای انجمن

شرح وظایف

۱. تعیین حق عضویت اعضای حقیقی و پیشنهاد به هیأت مدیره برای تصویب نهائی

۲. تعیین حق عضویت اعضای حقوقی و پیشنهاد به هیأت مدیره برای تصویب نهائی

۳. تدوین آئین­نامه اجرائی هزینه نمودن برای مخارج انجمن

۴. اقدامات اجرائی برای جمع­آوری حق عضویت­ها

۵. گزارش ادواری از وضعیت مالی انجمن به هیأت مدیره

۶. پیش­بینی بودجه سالیانه و ارائه به هیأت مدیره برای تصویب

۷. نظارت بر حسن استفاده از اعتبارات مالی انجمن

تشکیلات

۱. رئیس انجمن به عنوان رئیس کمیته مالی

۲. عضو هیئت مدیره به عنوان خزانه­دار و دبیر کمیته مالی

۳. حسابدار انجمن