کمیته جامعه اطلاعاتی


هدف

ارتقاء دانش عمومی جامعه نسبت به کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تحقق جامعه اطلاعاتی

شرح وظایف

۱. پیگیری برنامه های جامعه اطلاعاتی در سطح ملی و بین المللی

۲. شناسایی فرصتها و تهدیدات جامعه اطلاعاتی

۳. پیگیری برنامه اصول و برنامه عمل اجلاس های WSIS

4. مشارکت در نمایشگاه های مرتبط با موضوع جامعه اطلاعاتی

۵. مشارکت درکمیته های ملی و بین المللی موضوعات مرتبط با WSIS

تشکیلات

تشکیلات کمیته از رئیس کمیته و اعضای گروه براساس حجم فعالیت ها خواهد بود که از بین اعضای انجمن تشکیل می شود.