دستور العمل اجرائی


هدف

برنامه ریزی و پذیرش اعضای حقیقی و حقوقی انجمن، برقراری ارتباطات با آنان و اطلاع رسانی

شرح وظایف

۱. توزیع فرم های عضویت، پوستر، کتابچه راهنما، اساسنامه و ارتباط مناسب با اشخاص حقیقی و حقوقی برای پذیرش عضویت در انجمن

۲. انجام اطلاع رسانی فعالیت های انجمن به اعضاء از طرق مختلف (الکترونیکی و مکتوب)

۳. انتشار فعالیت ها و اقدامات کمیته های انجمن به تمامی اعضاء و اقدامات و فعالیت های انجمن در سطح کشور و در موارد لزوم به صورت بین المللی

۴. برنامه ریزی و انجام مراسم مختلف برای آشنایی اعضای حقیقی و حقوقی با یکدیگر و تبادل و برقراری ارتباطات و اطلاعات علمی، تحقیقاتی و اجرائی در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات.

۵. پی گیری و راه اندازی و مدیریت سایت انجمن و انجام ارتباطات و اطلاع رسانی مناسب به صورت داخلی و بین المللی

۶. انتشار، تهیه و تدوین خبرنامه

۷. انجام امور روابط عمومی

تشکیلات

کمیته از رئیس و اعضای گروه براساس حجم فعالیت ها خواهد بود که از بین اعضای انجمن تشکیل می شود.