نام و نام خانوادگیسازمانرتبه
دکتر محمود کمره (رئیس)دانشگاه تهران
عضو هیات علمی
دکتر عباس محمدی (نایب رئیس)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیات علمی
مهندس ناصر یوسف­ پور (خزانه دار)
شرکت مخابرات ایران
عضو هیأت مدیره
دکتر علی دوست­‌محمدی (عضو)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیات علمی
دکتر سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی (عضو)دانشگاه صنعتی امیرکبیرعضو هیات علمی
دکتر مهدی شجری (عضو)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیات علمی
دکتر وحید یزدانیان (عضو)
دانشگده علمی کاربردی پست و مخابرات
رئیس دانشکده
دکتر اکبر کاری دولت آبادی (عضو)
دانشگاه شهید ستاری
عضو هیات علمی
دکتر امیر شهاب شاهمیری (عضو)
دانشگاه جامع کاربردی
عضو هیات علمی
دکتر رمضانعلی صادق زاده (عضو)
صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سرپرست پژوهشکده میکروالکترونیک ایران
مشاور
مهندس فرهاد رضایی (عضو)

شرکت کوشا تجارت نوپدید
مدیرعامل
مهندس سیدعلی صموتی (عضو علی البدل)
دانشگاه فنی حرفه ای شهید شمسی پور و دانشگاه علمی و کاربردیمدرس
دکتر جمشید شنبه­ زاده (عضو علی البدل)دانشگاه خوارزمیرئیس
دکتر مسعود شفیعی (بازرس)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیات علمی
مهندس مصطفی صادقی(بازرس)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشانعضو هیات علمی