نام و نام خانوادگیسازمانرتبه
دکتر مسعود شفیعی (رئیس)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیات علمی
دکتر عباس محمدی (نایب رئیس)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیات علمی
مهندس ناصر یوسف­ پور (خزانه دار)
شرکت مخابرات ایران
عضو هیأت مدیره
مهندس فرهاد رضاییشرکت کوشا تجارت نوپدید
مدیرعامل
دکتر علیرضا اهری لاحقشرکت داده­‌پردازی ایرانمدیر طراحی شبکه و امنیت
دکتر محمد جوادیاندانشگاه صنعتی کرمانشاهعضو هیات علمی
مهندس سیدعلی صموتی (عضو علی البدل)
دانشگاه فنی حرفه ای شهید شمسی پور و دانشگاه علمی و کاربردیمدرس
دکتر علیرضا یاریمرکز تحقیقات و مخابرات ایرانعضو هیات علمی
دکتر سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی (عضو)دانشگاه صنعتی امیرکبیرعضو هیات علمی
دکتر اکبر کاری دولت آبادی (عضو)
دانشگاه شهید ستاری
عضو هیات علمی
دکتر جمشید شنبه­ زاده (عضو علی البدل)دانشگاه خوارزمیرئیس
دکتر مهدی شجری (عضو)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیات علمی
مهندس امیرارسلان داداشیشرکت ارتباطات سیار ایرانرئیس اداره توسعه فنی و نظام مدیریت امنیت
دکتر محمود کمره (رئیس)دانشگاه تهران
عضو هیات علمی
دکتر امیر شهاب شاهمیری (عضو)
دانشگاه جامع کاربردی
عضو هیات علمی