نام و نام خانوادگیسازمانرتبه
دکتر مسعود شفیعی (رئیس انجمن) دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو هیأت علمی
دکتر بیژن لطیف (نایب رئیس) دانشگاه الزهراء (س) عضو هیأت علمی
مهندس علی نادیپور (خزانهدار) وزارت ICT کارشناس ارشد
دکتر حسین پدرام دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو هیأت علمی
دکتر محمدکاظم اکبری فتیدهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو هیأت علمی
دکتر احمد براتی مارنانی دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو هیأت علمی
دکتر سید ضیاء الدین قاضی زاده فرد دانشگاه امام حسین(ع) عضو هیأت علمی
دکتر شهرام محمدی دانشگاه زنجان عضو هیأت علمی
دکتر غلامحسین شیرازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر عضو هیأت علمی
دکتر سعادت پورمظفری دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو هیأت علمی
دکتر توحید زرگر ارشادی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی عضو هیأت علمی
مهندس سید فرهنگ فصیحی (بازرس) مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی سرپرست معاونت پژوهشی
مهندس نادر صابری وند (بازرس علیالبدل) شرکت لجستیک پستی ارس مدیرعامل
علیرضا خلیلی (عضو علی البدل) دانشگاه صنعتی مالک اشتر سرپرست مرکز کامپیوتر
رحمت الله امیرصوفی (عضو علی البدل) دانشگاه صنعتی مالک اشتر پژوهشگر