ردیفنام و نام خانوادگیسازمانرتبه
1دکتر مسعود شفیعیدانشگاه صنعتی امیرکبیرعضو هیات علمی
2دکتر بیژن لطیفدانشگاه الزهراء (س)رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
3دکتر سید مصطفی صفوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو هیأت علمی
4دکتر سید ضیاء الدین قاضی زاده فرد دانشگاه امام حسین (ع) – گروه صنایع عضو هیأت علمی
5دکتر محمد سپهری راد دانشگاه شهید بهشتی عضو هیأت علمی گروه فیزیک
6دکتر غلامحسین شیرازی دانشگاه مالک اشتر عضو هیأت علمی دانشکده کامپیوتر
7دکتر حمیدرضا ربیعی دانشگاه صنعتی شریف عضو هیأت علمی
8دکتر علی معینی دانشگاه تهران عضو هیأت علمی و رئیس مرکز انفورماتیک
9دکتر محمدحسین قزل ایاغ دانشگاه مالک اشتر معاون
10دکتر کمال محامدپور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاون امور بین الملل و پژوهش
11دکتر علی اکبر جلالی دانشگاه علم و صنعت ایران عضو هیأت علمی دانشکده برق
12دکتر مرتضی میرمحمد رضائی (بازرس) دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
13دکتر سید علی علویان (عضو علی البدل) شرکت ارتباطات سیار ریاست هیأت مدیره
14دکتر مهدی دهقان (عضو علی البدل) دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو هیأت علمی دانشکده کامپیوتر
15مهندس ربابه طایفه تبریزی (عضو علی البدل) وزارت رفاه و تامین اجتماعی دفتر فناوری اطلاعات کارشناس